Agrarian
Bulletin
of the Urals

Russian Journal of Agricultural Research

The publication is registered by the Ministry of the Russian Federation
for Affairs of the Press, Television and Radio Broadcasting and Mass Communication Media.
Registration certificate: PI number 77-12831 on May 31, 2002
Subscription index in catalog «Russian Press» - 16356
ISSN 1997 - 4868 (Print)

The Journal is included in the list of the leading peer-reviewed scientific journals and publications, which should be published by the main results of theses for the degree of doctor and Ph.D.
The Journal is included in the Russian Science Citation Index.
Journal is included in the list of VAK (from 25.09.2017), No. 291

ISSN 2307-0005 (Online)
Key title: Agrarnyj vestnik Urala (Online)
Abbreviated key title: Agrar. vestn. Urala (Online)

Аграрный вестник Урала № 10 (102) 2012

Животноводство

Дроздова Л. И. доктор ветеринарных наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ Уральский государственный аграрный университет

Кузнецова Т. В. аспирант Уральский государственный аграрный университет

УДК: —


Keywords:


References:

1. Pohodnya G. S. Povyshenie effektivnosti vosproizvodstva sviney. Belgorod, 2005. 49 s.

2. Dyuba M. I. Vliyanie porody hryakov na produktivnye kachestva svinomatok. Sovremennye tehnologii selskoho-

zyaystvennogo proizvodstva : mater. XIII mezhdunar. nauch.-prakt. konf. Grodno, 2010. T. 2. S. 43.

3. Hlopitskiy V. P., Rud A. I. Osnovnye tehnologicheskie, biologicheskie i veterinarnye aspekty vosproizvodstva

sviney. Dubrovitsy : VIZH, 2011. 277 s.

4. Suslina E. N., Beltyukova A. YU. Metodicheskie rekomendatsii po prognozirovaniyu prepotentnosti hryakov-proiz-

voditeley v rannem vozraste. Lesnye Polyany : VNIIplem, 2011. 10 s.

5. Donnik I. M., Shkuratova I. A., Isaeva A. G., Rubinskiy I. A. Vliyanie germivita na kliniko-immunologicheskie

pokazateli sviney // Veterinariya. 2010. # 11. S. 47–49.

6. Rudenko E. V. Osnovnye parametry spermoproduktsii hryakov-proizvoditeley i ih formirovanie v zapadnom

regione Respubliki Belarus. Selskoe hozyaystvo — problemy i perspektivy : sb. nauch. tr. Grodno, 2009. T. 2.

S. 203–212.

7. Grishanova O. V. Korrelyativnaya zavisimost hozyaystvennyh i biologicheskih priznakov sviney. HIV MNPK

«Sovremennye tehnologii selskohozyaystvennogo proizvodstva» : mater. konf. UO «GGAU», 2011. CH. 2. S.33–34.

8. Ekonometrika : uchebnik / pod red. I. I. Eliseevoy. M. : Finansy i statistika, 2004. 344 s.


Download article as PDF:

Our database contains 2917 authors

We have published 2740 articles in 133 issues.

Bg